Kampinoski Park Narodowy przejął cenne łąki

Miesiąc bez doniesień o wykupach prywatnych gruntów miesiącem straconym – tym razem Kampinoski Park Narodowych przejął 32,5 hektara nieruchomości w gminach Leoncin oraz Czosnów.

Choć w porównaniu z powierzchnią KPN (385 km kw.) obszar ten może wydawać się niewielki, to kwota transakcji mała już nie jest. Zakup pochłonął bowiem 5,3 mln zł, które wyłożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jak informuje Fundusz, wykupione działki o łącznej powierzchni 4 ha we wsi Stara Dąbrowa (gm. Leoncin) są obszarem żerowania gniazdującej pary dudka (gatunku uznanego za przedmiot ochrony w Obszarze Natura 2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska), a także siedliskiem lęgowym pokląskwy, derkacza, kropiatki, kszyka oraz żurawia. Poza tym regularnie żerują tu: bocian biały, myszołów, orlik krzykliwy i trzmielojad. Na przelotach wiosennych i jesiennych zaobserwowano tu: błotniaka zbożowego i droździka. W sąsiedztwie gnieżdżą się też inne ptaki: lerka, gąsiorek, słowik szary.

Działki są miejscem schronienia i żerowania dla przebywających w tamtej okolicy i migrujących zwierząt: łosi, jeleni, saren, dzików, lisów, borsuków, a także wilków (gatunku znajdującego się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, chronionego także prawem międzynarodowym wg. zał. II Konwencji Berneńskiej i zał. II i IV Dyrektywy Siedliskowej). Nad kanałem Łasica żyje rodzina bobrów (gatunek chroniony międzynarodowo wg. zał. III Konwencji Berneńskiej oraz zał. II i V Dyrektywy Siedliskowej). W bliskiej okolicy, w piwniczkach ziemnych, regularnie zimuje pięć gatunków nietoperzy: gacek brunatny, gacek szary, nocek i nocek rudy oraz mopek (chronionych prawem międzynarodowym zgodnie z zał. II Konwencji Berneńskiej, zał. II i IV Dyrektywy Siedliskowej).

fot. NFOŚiGW

Z kolei we wsi Brzozówka i Małocice (gm. Czosnów) wykupiono ponad 28-hektarowy kompleks zmeliorowanych, wilgotnych i podmokłych łąk oraz zadrzewień, w obniżeniu bagiennym przy kanale Łasica. Zlokalizowane są tam cenne zbiorowiska roślinne. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się także tzw. łąki trzęślicowe (zagrożone zanikaniem). Na wykupionych terenach oraz okolicznych łąkach i murawach zanotowano stanowiska kocanki piaskowej, goździka pysznego, czarcikęsika (wymagających ochrony czynnej), a także kruszczyka szerokolistnego. W celu ochrony przyrody planuje się tu utrzymać gospodarkę kośno-pastwiskową, co pozwoli zwiększyć powierzchnię dobrze uwodnionych szuwarów oraz zahamować ekspansję inwazyjnej nawłoci.

Działki te stanowią również miejsce rozrodu płazów, w tym kumaka nizinnego (z zał. II i IV Dyrektywy Siedliskowej). Występują tu też liczne gatunki ptaków: dudek, gąsiorek i jarzębatka, a także można znaleźć siedliska lęgowe słowika szarego i pokląskwy. Tereny stanowią cenny kompleks zasiedlany przez ptaki wodno-błotne, w tym m.in. derkacza, zielonkę, kropiatkę, żurawia, czajkę, kszyka (w niektórych latach także bąka). Zaobserwowano również obecność bataliona, łęczaka, błotniaka zbożowego, droździka, cyranki, krwawodzioba i kulika wielkiego. Większość gatunków ww. ptactwa bytującego na zakupionym terenie jest wymieniona w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i Czerwonej Listy Ptaków Polski (jako wymagające starań ochronnych).

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

1 komentarz do wiadomości “Kampinoski Park Narodowy przejął cenne łąki

  1. Cieszy to bardzo, że jest ruch, siła i ludzie powiększający puszczę, broniący jej. Przyroda to jedno z największych bogactw jakie może w ogóle mieć każdy kraj, każdy naród. Przykład Francji jednego z najbardziej rozwiniętych krajów Europy, która ma potężne miasta, liczne elektrownie atomowe, ale zabezpieczyła 9.5% swojej powierzchni przeznaczając ją na parki narodowe. To powinno być wzorem do naśladowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.