Jeszcze raz o motocyklach i quadach w Wojcieszynie

Niedawno pisałem tu o przypadku klubu motocrossowego ze Starych Babic, który postanowił umiejscowić swoją działalność akurat w bezpośredniej okolicy Kampinoskiego Parku Narodowego, w miejscowości Wojcieszyn. Krótko mówiąc: 200 m od granic Parku szaleją motocykle, które nie dość, że rozorały spory teren, to jeszcze hałasują, przeszkadzając zarówno zwierzętom, jak i okolicznym mieszkańcom. Właśnie dostałem dodatkowe wyjaśnienia KPN-u w tej sprawie. Poniżej ich treść [pogrubienia moje].

 Obiekt będący przedmiotem Pana zapytania zlokalizowany jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w miejscowości Wojcieszyn, w gminie Stare Babice. Jest to obszar wykorzystywany przez Klub Motorowy Cross Team Stare Babice do jazdy na motocyklach crossowych i quadach. Teren najbardziej intensywnie użytkowany przez osoby poruszające się na motocyklach i quadach, zajmujący powierzchnię ok. 5 ha, położony jest w odległości 150-200 m od granic parku. Obiekt zlokalizowany jest na prywatnych działkach rolnych o powierzchni ok. 14 ha, które od lat nie były użytkowane rolniczo. Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy, Klub Motorowy użytkuje przedmiotowe grunty na zasadzie dzierżawy.

Lokalizacja toru nie była uzgadniana ani z Parkiem Narodowym, ani z Urzędem Gminy. Nie jest to obiekt budowlany w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami. Tor ów jest w istocie fragmentem terenu, na którym dawno zaniechano działalności rolniczej, gdzie na skutek intensywnego użytkowania przez osoby jeżdżące na motocyklach i quadach nastąpił zanik szaty roślinnej, a następnie dokonano przekształcenia powierzchni gruntu. Ani Gminie Stare Babice, ani Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu nie jest znane żadne postępowanie administracyjne związane z powstaniem obiektu. Gmina nie posiada żadnych dokumentów związanych z utworzeniem toru, czy też informacji o ewentualnym pozwoleniu na jego utworzenie. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Rady Gminy Stare Babice nr XXXVIII/326/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.) docelowo przeznacza tereny na których funkcjonuje obiekt, pod działalność usługowo – sportową. W związku z tym obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania Gminy Stare Babice (Uchwała Rady Gminy Stare Babice nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.) tereny te przeznaczone są wciąż pod działalność rolniczą.

Sprawa funkcjonowania obiektu znana jest Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.  Obszar Parku i jego sąsiedztwa od lat przyciągają osoby poszukujące dogodnych terenów do jazdy na quadach i motocyklach crossowych. W roku 2015 służby terenowe KPN odnotowały przejazd 38 quadów i 104 motocykli. W roku 2016 w okresie od stycznia do marca stwierdzono przejazd 13 quadów i 13 motocykli. W zdecydowanej większości przypadków pojazdy były tylko słyszane lub widziane z pewnej odległości przez pracowników Parku. Nie można wykluczyć, że przejazd tego samego pojazdu został stwierdzony przez kilku pracowników w różnych punktach KPN. Najwięcej nielegalnych przejazdów odnotowano we wschodnich rejonach Parku, położonych w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej.

Użytkowanie takich quadów i motocykli crossowych w parku narodowym jest w oczywisty sposób sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody oraz regulaminem udostępniania parku, w związku z tym wszelkie przejawy działalności związane z tą formą rekreacji nie tylko na terenie, ale także w bezpośrednim sąsiedztwie parku są bacznie monitorowane przez pracowników służb terenowych KPN. W roku 2013 pracownicy Parku dokonali kontroli obiektu będącego przedmiotem Państwa zapytania. Z uwagi na odległość od granicy KPN (150-200 m) w efekcie kontroli podjęto decyzję o przeprowadzeniu dwutygodniowego monitoringu użytkowania obiektu przez Straż Parku. Kontrola wykazała, że użytkownicy obiektu nie naruszają granic parku oraz że obiekt nie jest użytkowany w nocy, kiedy hałas przez niego generowany stanowiłby przeszkodę dla normalnej aktywności zwierzyny. Uznano, iż pomimo generowanego hałasu działalność obiektu nie zagraża bezpośrednio przyrodzie parku, ponieważ pełni on ważną funkcję „kanalizującą” aktywność użytkowników quadów i motocykli crossowych poza granicami KPN. Konkluzję tę potwierdziły późniejsze obserwacje służb terenowych parku, które odnotowały spadek nielegalnych przejazdów quadami i motocyklami w tym rejonie KPN.

Podsumowując, Kampinoski Park Narodowy nie wyrażał zgody na lokalizację toru motocrossowego w miejscowości Wojcieszyn, Gmina Stare Babice. Kontrola terenowa i rozpoznanie sytuacji prawnej obiektu wykazały, że organem właściwym do podjęcia decyzji o jego dalszej działalności jest gmina Stare Babice. Sprawę przekazano także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z uwagi na możliwość naruszenia przez użytkowników toru zasad obowiązujących w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. RDOŚ pismem z dnia 7 kwietnia 2016 roku (nr. spr. WOOŚ-II.070.133.2016.PK) poinformował, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie posiada żadnych uprawnień do podjęcia działań w zakresie naruszenia przepisów obowiązujących w WOCHK.

Gmina Stare Babice podjęła kroki w celu rozwiązania problemów społecznych wynikających z funkcjonowania obiektu i planuje dalsze działania w tej sprawie. Z uwagi na ogromne problemy wynikające z nielegalnego poruszania się motocyklami crossowymi i quadami po terenie parku narodowego Kampinoski Park Narodowy stwierdza, że działanie obiektu kanalizującego tę formę działalności rekreacyjnej poza granicami KPN zmniejsza jej szkodliwość dla przyrody parku, jednak aktualna lokalizacja obiektu jest niefortunna i powinna zostać zmieniona.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wójta Gminy Stare Babice, Klub Motorowy Cross Team Stare Babice planuje zakończyć swoją działalność na obecnie użytkowanym terenie do końca czerwca bieżącego roku. Działalność klubu zostanie wznowiona w innej lokalizacji.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *