WIOŚ o ściekach w Izabelinie

W odpowiedzi na interwencje mieszkańców Izabelina ws. ścieków wypompowanych na teren Kampinoskiego Parku Narodowego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wstępne wyniki kontroli. Oto ich pełna treść:

W dniu 31 stycznia 2011 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęła interwencja od mieszkańców Gminy Izabelin. Jak wynikało ze zgłoszenia, w dniach 15 – 19 stycznia 2011r. zaobserwowano straż pożarną wypompowującą ścieki z kanalizacji gminnej do pobliskiego lasu, znajdującego się w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Zdaniem mieszkańców, w wyniku wypompowania ścieków z sieci kanalizacyjnej, skażeniu uległy obszary Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, położone w otoczeniu oczyszczalni ścieków Mokre Łąki we wsi Truskaw.
Kontrola Gminy Izabelin przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie została rozpoczęta w dniu 1 lutego 2011 r. Z ustaleń kontroli wynika, że odpompowanie ścieków do lasu na terenie KPN nastąpiło w związku z podtopieniami i zalewaniem nieruchomości mieszkańców Izabelina, co zostało spowodowane nagłym wzrostem temperatury powietrza atmosferycznego oraz intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w dniach 14 – 15 stycznia 2011 r. Podobne zagrożenia wystąpiły na terenie Gmin Stare Babice i  Łomianki.
Zebrane przez WIOŚ dane pogodowe ze stacji pomiarowej monitoringu powietrza w m. Granica za miesiąc styczeń 2011r. (temperatura powietrza, opad atmosferyczny) potwierdzają zagrożenie podtopieniami, spowodowane warunkami atmosferycznymi.
W dniu 1 lutego 2011r. upoważnieni inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenu, wykonali dokumentację fotograficzną, przyjęli informację od Wójta Gminy Izabelin. W trakcie kontroli została pobrana próbka wody z rowu melioracyjnego w Truskawiu – Helenówka. Raport z badań laboratoryjnych 48/11 – w próbkach wody pobranej na obszarze wskazanym jako zanieczyszczony, w przebadanym zakresie nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
Kolejne ustalenia kontroli miały miejsce w dniu  8 lutego 2011 r., kiedy zmieniły się warunki pogodowe, co umożliwiło pobranie większej liczby próbek. W trakcie pobytu w Gminie zebrano dane i informacje, niezbędne do oceny skali zaistniałych naruszeń. Ustalono między innymi, że w trakcie akcji odpompowywania zalanych i podtopionych nieruchomości z terenu całej Gminy Izabelin wykonano 188 kursów wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię i wywieziono 2 452 m3 ścieków. Natomiast wg szacunków dokonanych w oparciu o czas pracy i wydajność pomp, do lasu wypompowano ok. 1 200 m3 ścieków, co pokryło ok. 2,5 ha powierzchni lasu. Oszacowano, że mieszanina ścieków sanitarnych i wód opadowo-roztopowych odpompowanych do lasu była w proporcji 1:4; 1:5. Ścieki były pompowane do lasu w dniach od 15 do 17 stycznia 2011 r. włącznie. Podczas pompowania, na węże ssawne w studzience przepompowni założono kosze zatrzymujące części stałe zanieczyszczeń, które po zakończeniu akcji pozostały w przepompowni.
Sprawdzone zostało także wykonywanie przez Gminę obowiązków ustawowych z tego zakresu. Stwierdzono, że Gmina prowadzi interwencyjne kontrole sposobu i częstotliwości opróżniania zbiorników, natomiast nie prowadzi ewidencji zbiorników bezodpływowych znajdujących się na jej terenie ani ewidencji umów zawartych na ich opróżnianie.
W trakcie wizji lokalnej miejsc, wskazanych przez mieszkańców jako zanieczyszczone ściekami zmieszanymi z wodami opadowymi, pobrano próbki do badań. Próbki zostały także pobrane z rozmarzającego rozlewiska ścieków. Łącznie pobrano 3 próbki wody z miejsc wskazanych przez mieszkańców i 1 próbkę ścieków z rozlewiska. Pobrane próbki zostaną poddane badaniom laboratoryjnym w celu określenia poziomu zanieczyszczeń, w tym między innymi zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych oraz obecności bakterii z rodzaju Salmonella a także obecności jaj pasożytów ludzkiego przewodu pokarmowego. Pełne wyniki badań laboratoryjnych będą dostępne po około 4 tygodniach. Wtedy też Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmie niezbędne działania pokontrolne.
Równocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji i upoważnienia pisemnego, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, należących do osób, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Osoby te między innymi są upoważnione do sprawdzenia ilości i jakości ścieków, wprowadzanych do sieci.
Natomiast jak wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,do obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Wypełnianie tego obowiązku właściciele nieruchomości obowiązani są  udokumentować poprzez okazanie umowy w formie pisemnej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów płacenia za takie usługi.Gminy mają między innymi obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli odpowiednich umów, natomiast wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Jest ona wydawana na okres jednego roku.
Dodatkowo Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy dotyczące parków narodowych nie obowiązują w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
Taka właśnie sytuacja – prowadzenie akcji ratowniczej przez Straż Pożarną w związku z likwidacją miejscowych zagrożeń miała miejsce w dniach 14 – 15 stycznia 2011 r. na terenie Gminy Izabelin i gmin sąsiednich, w związku z podtopieniami i zalewaniem nieruchomości, spowodowanymi nagłym wzrostem temperatury oraz intensywnymi opadami deszczu.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *