Zmiany w dofinansowaniu projektów KPN

Jak informuje Kampinoski Park Narodowy w ostatnim czasie podpisano aneksy do umów na dwa duże projekty, które zmieniają dofinansowanie unijne do nich.
22.03.2012 r. zawarto aneks do umowy ws. projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów” (nazwa skrócona „ActiveKPN”). Wysokość współfinansowania zadania (po zmianach w umowie) wynosi 9 978 tys. zł, czyli 45% wartości projektu.

Podpisany aneks jest następstwem zmian prawnych wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, tj. z dniem 01.01.2012 r. Kampinoski PN stał się państwową osobą prawną (dotychczas był państwową jednostką budżetową). Uległa także zmianie struktura finansowania projektu, która pierwotnie zakładała finansowanie unijne projektu w wysokości 50% i 50% wkładu własnego. Obecnie struktura finansowania projektu przedstawia się w sposób następujący: – finansowanie unijne instrumentu finansowego LIFE+ w wysokości 50%, – współfinansowanie NFOŚiGW w wysokości 45%, – wkład własny w projekt w wysokości 5% całkowitego budżetu.

NFOŚiGW, zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramie rzeczowo-finansowym, współfinansuje szereg zadań projektu. Są to:

wykupy nieruchomości prywatnych (9 085 tys. zł, tj. ok. 45% zakładanego budżetu w zadanie),
 wsparcie zewnętrzne przy wykonywaniu prac renaturyzacyjnych, tj.: koszenie i odkrzaczanie, rozbiórki wykupywanych gospodarstw, kontrola występowania gatunków inwazyjnych, działania promocyjne (wydanie folderu tematycznego oraz tablic informacyjnych), a także wykonanie analitycznego meta-modelu wraz z pracami pomiarowymi w terenie (razem 679 tys. zł, tj. ok. 64% zakładanego budżetu w zadanie),
zakup sprzętu do monitoringu (sprzęt komputerowy, optyczny i pomiarowy, samochód), będzie w 100% finansowany ze środków Funduszu (180 tys. zł),
pozostałe koszty (m.in. zakup map na potrzeby meta-modelu i aktualizacja bazy Natura 2000) – 34 tys. zł.
KPN informuje, że wsparcie NFOŚiGW w projekt, jest jednym z największych, jakie otrzymały polskie parki narodowe na realizację swoich zadań statutowych. 

Drugi aneks dotyczy projektu „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN-obszarze Natura 2000, poprzez wykup i zagospodarowania gruntów”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską. Całkowity budżet przedsięwzięcia – 10 692 tys. zł, termin realizacji projektu I 2011–XII 2013.

Od momentu podpisania umowy (marzec 2011 r.) Kampinoski PN wykupił na cele ochrony przyrody 33 działki ewidencyjne o powierzchni łącznej około 40 ha. Podpisano 23 akty notarialne, wykupiono 3 siedliska zabudowane. Łącznie na wykupy gruntów (w tym opłaty notarialne i sporządzenie operatów szacunkowych) wydano 3 940 tys. zł. Oprócz wykupów gruntów realizowano inne zadania projektu. Przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru rzeczoznawcy majątkowego, wyboru notariusza oraz dostawców sprzętu komputerowego i pomiarowego. Z wykonawcami zostały podpisane stosowne umowy. Przeprowadzono w czerwcu 2011 r. procedurę rozeznania rynku i wydano w nakładzie 2000 egz. folder tematyczno-informacyjny o projekcie. Zakupiono w lipcu 2011 r. sprzęt komputerowy i pomiarowy za kwotę ok. 127 tys. Razem, do momentu podpisania aneksu do umowy, na cele realizacji projektu, wydano kwotę 4 069 tys. zł, w tym 85% ze środków unijnych EFRR w ramach POIiŚ i 15% ze środków budżetu państwa. 

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *