9 mln zł dla KPN!

9 marca w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”. Stosowne podpisy złożyli: Beneficjent – Kampinoski Park Narodowy (KPN), reprezentowany przez Dyrektora Parku –Jerzego Misiaka, natomiast Instytucję Wdrażającą – CKPŚ, reprezentował Kierownik Pionu Projektów –Radomir Dyjak.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej; konkurs 5.1.1: Ochrona gatunków i siedlisk in situ.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2013 r.

Wartość przedsięwzięcia: 10,692 mln zł, w tym: finansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% – 9,088 mln zł, współfinansowanie ze środków krajowych budżetu państwa w wysokości 15% – 1,604 mln zł. Jak zaznaczają władze KPN, taka wielkość finansowania jest jedną z największych przyznanych polskim parkom narodowym.

Projekt polega na wykupie ok. 100 ha gruntów prywatnych położonych w granicach Parku i przejęcie ich na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd KPN. Wykup tych gruntów pozwoli na podjęcie przez Beneficjenta działań ochrony czynnej, poprawi stosunki wodne obszaru Parku, ograniczy nielegalną penetrację i dewastację Puszczy Kampinoskiej oraz wykluczy potencjalne zamierzenia inwestycyjne, w szczególności zabudowę mieszkaniową.

W ramach realizacji zadań projektu na gruntach wykupionych planuje się przeprowadzić na powierzchni 40 ha koszenie i odkrzaczanie łąk trzęślicowych i łąk ekstensywnych. Tym samym zostaną podtrzymane zabiegi związane z tradycyjnym rolnictwem (niejednokrotnie zaniechane przez lokalnych rolników) zachowując i poprawiając stan populacji rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Środki z projektu przeznaczone na monitoring mają zapewnić prawidłową kontrolę przeprowadzonych działań ochronnych i podjęcie w przyszłości konkretnych zadań na gruntach wykupywanych. W ramach projektu planuje się także rozebrać 10 zabudowanych gospodarstw, pozostawiając w określonych przypadkach stare piwnice, jako potencjalne siedlisko nietoperzy. Likwidacja zabudowań przyczyni się do zmniejszenia sztucznych barier migracyjnych i przywrócenia gruntów przyrodzie.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *