O podtopieniach w Czosnowie po raz kolejny

Poniżej zamieszczam relację ze spotkania w Urzędzie Gminy Czosnów w sprawie tegorocznych letnich podtopień:

W dniu wczorajszym Rada Gminy obradowała na nadzwyczajnej sesji w Kaliszkach, podjęła cztery uchwały w tym w sprawie usuwania nadmiaru wód opadowych z terenu Gminy Czosnów (w załączniku) oraz w sprawie zmiany w budżecie gminy, w której kwotę 175 tyś. zł przeznaczono na usuwanie skutków podtopień i udrożnianie rowów odwadniających przy drogach gminnych. Ponadto Rada zapoznała się z projektem „Kampinos” zaprezentowany przez pracownika parku i jednogłośnie zajęła negatywne stanowisko w tej sprawie (w załączniku), które zostanie przekazane: Dyrektorowi Parku, Wojewodzie i Ministrowi Środowiska celem niedopuszczenia projektu do realizacji.
Wójt po powitaniu przedstawił stan w miejscowościach zalanych, jako przyczynę tej sytuacji podał nie konserwowanie rzeki Łasica na skutek sporu kompetencyjnego pomiędzy KPN-em a WZMiUW. Rzeka Łasica drożna tylko w około 40%, kanał Ł-9 jest nie konserwowany na odcinku Brzozówka – Sowia Wola (poza KPN) i Sowia Wola – Zamość(w KPN). Kanał Kromnowski nie konserwowany od Janowa Mikołajówki do Cybulic Małych tj. na całej długości w Gminie Czosnów. Pani Chacińska opierając się na przepisach prawa wodnego stwierdziła, że według niej nie ma miejsca na żaden spór kompetencyjny bo prawo wodne w art.11 ust.1 pkt.3 wyraźnie stanowi, że prawa właścicielskie w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku wykonuje dyrektor tego Parku Narodowego. Odmiennie według niej ma się sytuacja z kanałem Ł-9, bo jest on urządzeniem melioracyjnym to nawet w granicach Parku konserwacje powinien prowadzić WZMiUW.Następnie głos zabrał zastępca dyrektora KPN Pan J. Jeziorski, który stwierdził, że Dyrektor Parku posiada wytyczne swojego Ministra, że utrzymanie Łasicy i kanałów w Parku nie jest zadaniem Parku, poza tym Park nie otrzymuje na to pieniędzy. Wypowiedź ta nie podobała się zebranym mieszkańcom co wyraziło kilka osób.Następnie głos zabrał przedstawiciel WZMiUW dyrektor Pokorski i dyrektor Nerc. Panowie przedstawili stanowisko odwrotne do dyrektora parku twierdząc, ze zgodnie z ustawą WZMiUW nie jest właściwy do zajmowania się kanałami na terenie parku. Ponadto dyrektor Nerc przedstawił kwoty jakie WZMiUW wydaje na konserwację kanałów na tym terenie oraz na przebudowę wałów Wisły. Zebrani wyrazili niezadowolenie, bo nie przyszli słuchać o wałach Wisły tylko kto i kiedy oczyści Łasicę, kanał Ł-9 i kanał Kromnowski. Wójt pytał dlaczego kanał Ł-9 na odcinku Brzozówka – Sowia Wola i kanał Kromnowski od Janowa Mikołajówki do Cybulic Małych nie jest oczyszczony i apelował do przedstawicieli WZMiUM, aby uczynili to w trybie natychmiastowym, te odcinki są poza parkiem i nie ma tu elementów sporu kompetencyjnego.Następnie p. B. Ciborski z Adamówka zaprezentował pokaz multimedialny unaoczniając sytuację w zalanych miejscowościach i skutki jakie może wywołać wdrożenie projektu „Kampinos”. Pan dyrektor Dąbrowski z Urzędu Wojewody zadeklarował, że przedstawi omówioną sytuację i spowoduje zwołanie przez p. Wojewodę narady mediacyjnej pomiędzy KPN-em i WZMiUW z udziałem Ministrem Środowiska w celu określenia odpowiedzialności za konserwację rzeki Łasicy i kanałów w Parku. Mieszkańcy i radni choć emocjonalnie, ale z wielką troską przedstawili sytuację i pytali najczęściej przedstawicieli Parku i WZMiUW dlaczego doprowadzili do takiego stanu główne cieki i kiedy to się zmieni. Jeden z mieszkańców Dobrzynia w sposób bardzo emocjonalny odczytał odpowiedź Starosty na jego wniosek o zalewaniu jego posesji z modernizowanej drogi powiatowej (było to poza tematem zebrania).
W podsumowaniu na zakończenie spotkania Wójt:– zaapelował do przedstawiciela Wojewody, aby na mediację zostali zaproszeni Wójtowie Gmin Czosnów i Leoncin,– zaapelował do przedstawicieli WZMiUW o pilne wyczyszczenie kanałów Ł-9 i Kromnowskiego,– zawnioskował również do WZMiUW o przekopanie kanału Ł-9 do Kaliszek,– zebranym mieszkańcom z poszczególnych sołectw sugerował powołanie spółek wodnych, które zgodnie z prawem wodnym zajmują się gospodarką wodną i odprowadzaniem nadmiaru wód z terenów prywatnych poszczególnych wsi. Zadeklarował, że w Biurze Rady Gminy jest wzór statutu, a jeśli grupa założycielska będzie potrzebowała wsparcia organizacyjnego to Urząd Gminy będzie ją wspierał w działaniach,– zapewnił, że będą kontynuowane prace nad udrażnianiem rowów przy drogach gminnych. 

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *