Wójt Izabelina o podtopieniach

Kilka razy pisałem już o zeszło- i tegorocznych podtopieniach w gminie Izabelin. Sprawą wreszcie zajęła się gmina i 21 stycznia w jej urzędzie odbyło się spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Po krótce sprawę można zreferować tak, że gmina rozpoczęła już projekt odwodnienia zagrożonych terenów. Sprawa jest skomplikowana, bo przez dekady system melioracyjny został mocno zaniedbany. Nie wiadomo na razie, kiedy problem podtopień zostanie rozwiązany. Poniżej prezentuję wycinki ze strony gminy Izabelin z podkreślonymi najważniejszymi fragmentami.

Relacja ze spotkania poświęconego projektowi kompleksowego odwodnienia gminy
W piątek 21 stycznia br. odbyło się ponad dwugodzinne spotkanie Wójta z Mieszkańcami poświęcone aktualnej sytuacji w gminie związanej z zalewaniem nieruchomości przez wody opadowe. Mieszkańcy stawili się licznie. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele Rady Gminy Izabelin, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele GPWiK „Mokre Łąki”, hydrolog i projektant systemu odwodnień powstającego na zlecenie Gminy.

Spotkanie było okazją do przedstawienia Mieszkańcom stanu zaawansowania prac projektowych oraz ich zasięgu. Temat ten referował Wójt i projektant systemu. Wójt wskazywał na mapie, którymi ulicami i dokąd odprowadzona zostanie woda, zaprezentował zebranym zarys koncepcji odwodnienia terenu gminy, referując po kolei sytuację w każdym z sołectw.

Powstający w Urzędzie Gminy projekt systemu to duże przedsięwzięcie i niełatwe do realizacji od strony technicznej. Budowa odwodnień rozpocznie się jeszcze w tym roku w miejscach, które są najbardziej narażone na zalania.

Prace projektowe nad powstaniem systemu odwodnień w gminie rozpoczęto w ubiegłym roku – po lekcji pokory, jaką doświadczyła nas deszczowa aura. Mamy już gotowe rozwiązanie dla ul. Wieczorka i okolic ul. Brzozowej w Laskach. Realizację tej inwestycji uniemożliwia protest jednego z mieszkańców, który nie zgadza się na wykonanie prac na jego terenie. W obecnej sytuacji jest nadzieja, że da się przekonać do współpracy. Trwają przygotowania do prac w rejonie rowu opaskowego w Truskawiu. Trzeba odtworzyć rów północny Truskawia, który odprowadzi wodę przez Helenówek do KPN. Ponadto jest w trakcie opracowywania koncepcja dotycząca odwodnienia Hornówka (m.in. ulice: Sadowa, Rolna, Szkolna, Zakątna, Szczera – przepustem pod ul. Lipkowską do Kanału Zaborowskiego), Izabelina B (projekt w trakcie przygotowywania), Izabelina C (głównie rejonu ul. Langiewicza, ul. Krasińskiego i ul. Rynkowej) oraz Truskawia (rozpatrywana jest m.in. propozycja likwidacji drugiego jeziorka znajdującego się za domami przy ul. Lipkowskiej). Koniecznie trzeba udrożnić Kanał Zaborowski (nie był konserwowany od kilku lat) znajdujący się na terenie KPN. W związku z zaistniałą sytuacja Dyrekcja Parku powinna się zgodzić na współpracę.

Ponieważ prace nad projektem nie są zakończone projektant poinformował zebranych, że nie może jeszcze służyć zbyt szczegółowymi i pełnymi danymi. Na spotkaniu nie było zatem możliwe przedstawienie pełnego zakresu planowanych prac. Projekt powstaje już od zeszłego roku. Jego wykonanie wymaga zebrania bogatego materiału dotyczącego struktury geologicznej, ukształtowania terenu i rozmieszczenia zbiorników, cieków wodnych i już istniejących kanałów odprowadzających wodę itd. Wszystko to musi być sprawdzone (w terenie i na mapach), przeliczone i opracowane. W terenie zaistniały zmiany, których nie obejmują mapy np. cieki wodne, które nie funkcjonowały od lat obecnie się odtworzyły. Na analizę tych danych potrzeba czasu. Umowa wiążąca projektanta z gminą wyznacza termin zakończenia prac na 15.03.2011 r.

Sytuacja hydrologiczna w gminie jest trudna. Zbiorcze rowy i kanały odprowadzające wodę z terenu Gminy Izabelin w większości są położone na terenach, którymi gmina nie włada (tereny KPN, Gminy Stare Babice). Trwająca od prawie 30 lat susza uśpiła czujność ustawodawcy. Na mocy ustawy rowy usytuowane na terenach Parków Narodowych zostały przekazane we władanie parkom. Niestety w ślad za tym nie przekazano parkom pieniędzy na ich konserwacje.

Nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji jest też to, że na terenie gminy właściciele nieruchomości, po których biegły rowy zasypali je lub nie wyrażali zgody na ich konserwację. Część z funkcjonujących dawniej systemów i zbiorników wodnych jest już dziś nie do odtworzenia. Trzeba szukać nowych rozwiązań.

Podczas dyskusji Mieszkańcy pytali o to czy przelew zainstalowany przy zalewie „Mokre Łąki” ma wpływ na podtopienia okolicznych terenów. Projektant wyjaśnił, że przelew ten nie jest urządzeniem spiętrzającym wodę i nie ma wpływu na podniesienie stanu wody w zalewie. Przelew zabezpiecza brzeg zalewu przed podmywaniem. Przy wysokim stanie wody umożliwia bezpieczne odprowadzenie jej nadmiaru ze zbiornika. Zalew „Mokre Łąki nie jest sztucznym zbiornikiem wytworzonym na potrzeby oczyszczalni ścieków. Zalew w tym miejscu był zawsze a woda spuszczana do niego z oczyszczalni ścieków stanowi niecały procent dopływającej tam wody. Budowa oczyszczalni przy zalewie nie jest przyczyną podtopień.

Wójt przedstawił zebranym również zarys kosztów, jakie gmina będzie musiała ponieść na budowę systemu odwodnień. W tym roku w budżecie gminy na odwodnienia przeznaczone będzie pół miliona zł.

Zebrani dyskutowali też na temat sytuacji w Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki”. Łamanie zakazu zlewania do kanalizacji wody z podtopionych gospodarstw mocno zagraża oczyszczalni. Zbyt duża ilość czystej wody zalewającej oczyszczalnię grozi katastrofą ekologiczną. Technologia oczyszczania wykorzystywana w “Mokrych Łąkach” nie jest przygotowana na odbiór i przerobienie tak dużej ilości czystej wody. Kultury bakteryjne wykorzystywane w tej technologii, przy zbyt czystej wodzie, mogą ulec zniszczeniu. Nadmiar wody dopływający do oczyszczalni może doprowadzić do jej zalania i unieruchomienia.

Odprowadzanie wody opadowej, zalegającej na zalanych terenach, do kanalizacji grozi konsekwencjami prawnymi i jest karane wysokimi grzywnami (nawet do 10.000 zł).
Jedna z mieszkanek zaproponowała by rozkolportować na terenie gminy ulotkę informującą o zakazie spuszczania wody do kanalizacji.

Autor: Jerzy Królikowski

Dumny redaktor naczelny od 2010 roku. Miłośnik Puszczy od jeszcze dłuższego czasu. Po Kampinosie głównie biega i jeździ na rowerze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *